Manilaurutikaktunik Piqaqtuq Titirak

Titiraqtaupkaklugu Nunavumi maniliurutigiyan NNI-kuni Titiraqviani, Ikayuqtauniaravin Kavaman Nunavumi katraqaqtitaulutin havaami.

  • Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtuni, pivaalirutikhamik (taya 7%-mik) uktutin ihuaqhiyutikhaqaqtuq Kavaman Nunavumi piyauyaagani nunalikni Nunavumi.
  • Nunavumi Titiraqhimayunik Maniliurutiqaqtuni, pilaaqtutin aipaanik ihuaqhiyutikhamik (taya 7%-mik huli) katraguyok FOB-giyaa niuviktauyum nunaliknin pihimakpan maniliuritigiyalo iniqaqnigani.
  • Manililiurutigiyan Titiraqhimanikan Inuit Havakviini, pilaaqtuq ilagiarutikhanik ihuaqhiyutikhanik (taya 7%-mik huli). Maniliurutigiyan Inuit nanminirikpagu kihiani titiraqhimaginiqan Nunavut Tunngavitkuni Timiuyumi (NTI-kuni), uqaqatigiyariaqaqtatin uvani http://www.tunngavik.com/ maniliurutigiyan titiraqtauyaagani taikunani atuinarianigiaqni uktutini ihuaqhautinik. Qauyimagitkuvin Inuit maniliurutinun titiraqhimakmagaa NTI-kuni, naunaiyalaaqtatin uvani titiraqhimayun: http://www.inuitfirm.com/public/index.html

Titiraqtitkupkin maniliurutigiyan NNI-kun Titiraqviani NTI-kunilu, pilaaqtutin uktutinun ihuaqhiyutikhanik 21%-mun Kavaman Nunavumi katragiyaini. Titiraqtitkukni maniliurutigiyan NNI-kun Titiraqviani, uqatiayavatin Piqutin Ikayutigiyatilu kivgaqtutikhatin, atulaaqlutin Pikutinun pivaalirutikhamik talvatuaq ukua Pikutin pihimayaatin titiraqhimaniqata kivgaqtutikhatin.

Titiraqtitkupkin maniliurutigiyan tamaini NNI-kun Titiraqviani NTI-kunilo, maniliurutigiyan titiraqhimaniaquq qaritauyani qungialiuqtaini. Ukua titiraqhimayun atuqtauginaqmata Kavamanin Nunavumi Katraguyunik Ataniquituiyinin ilaulaaqmagaa uktutini ihuaqhiyutikhani naunaerutaukman.

Katraqaqtun uktuqtun Kavaman Nunavumi Havaktikhaqhiurutaini RFP-nilo ihariahuqataqmata ilaganik katraqaqtukhanik. Ukua katraqaqtun aturiaqaqmata turaaqvikhanik atuqniaqnikata Nunavumi, Inuinaqniklo Nunalikniklo kivgaqtuqtiuyunik. Titiraqtitkukni Nunavumi Maniliurutigiyan NNI-kun Titiraqviani, maniliurutigiyan ayuiniriyatilu qauyipkakniarapkin katraktiuyunun.

Kauyimayakhaq: Atulaaliriagani Nunavumi Maniliurutikaktunun uktutini ihuaqhiyutikhanik, maniliurutauyok ilitariyauyutimik piyariaqaqtok Nunavumi Maniliurutini malrukni satiunikni hivuani Havaktikhaqhiurutain RFP-luniin umiktinagin.