Havaktikhaqhiurutain RFP-guyulu

Kavaman Nunavumi, tapkunanga ahianiluniin, katraguyun piyaagani aalatkiinik piqutinik ikayutikhaniklu. Ukiumi aulaniqmi 2003-min 2004-mun, 10-tausin 3-hanat 12-guyun katraguyun sainiqtauhimayun akituniqaqtun 116-milian 851-tausin 702-tala 25-san guyun.

Piyutauyuq nunalikniinmata havakviuyun Kavamanin Nunavumi, amigaitun ukua katraguyun Havaktikhaqhiurutin Tukhiqtutilu Ukturumayunik (RFP-guyun) tuniyauhimayun Nunalikni Katraguyunik Atanniqtuiyutinin.

Katraktiuguvin, atulaaqtan una qaritauyami qungiakhaq taquyaagani havaktikhaqhiurutin RFP-guyulu, uukturiaqni ukuniga. Atulaaqtalu una qaritauyami qungiakhaq qiniqhianiruvin ilaganik katrakalaatunik piyariaqakniruvin.

Nunavumiutavlutin, atulaaqtan una qaritauyami qungiakhaq naunairiagani katraguyun tuniyauhimaliqtun, qauyimayaaqni kina uqaqatigiyakhaq havaakhanik ayuiqhayutikhaniklu.

Kihiani Kavaman Nunavumi talvatuaguginmata Nunavumi havaktiqarumayun. Talvuna ayuqnaiqhimavuq aalat aturiagani una qaritauyani takupkaqtitiyaaganilu Havaktikhaqhiurutigiyatik RFP-giyatiklu. Imailiulaaqtutinqiniqhialutin NNI-mi Titiraqhimayunik, uvaluniin takupkaqtilogu nanminiq havaktikhaqhiurutin RFP-giyaluniin!