NNI-mi Maniliurutiqaqtunik Qiniqhianiq

NNI-mi qungiakhaq pigahunik aalatqiinik qiniqhiavigiinarialik naunaipkutiptiknik Titiraqhimayunik Nunavumi Maniliurutiqaqtunik.

Hivuliq una Qiniqhiayun Nunaliktigun. Qiniqhialaaqtutin Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtunik kitumiliqaa nunalikmi Nunavumi. Ahiagutauq, qiniqhialaaqtutin Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtunik atautimi Nunavumi pigahuni aviktuqhimayuni humiliqaqluniin Nunavumi. Kihiani talvatuagugitok. Ikitqiyanik qiniqhialaaqtutin ima Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtunik kivgaqtutiqaqtunik atautimik amigaitqiyanikluniin ukuniga Ikayutinik-uvaluniin NNI-mi Titiraqhimayuni kivgaqtutiqaqtun atauhiqmik amigaitqiyanikluniin Ihuaqutinik Uvaluniin ikiklivaaliriagani qiniqtatin Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtunik aulaniqaqtunik Havakviuyuni.

Aipaatauq Qiniqhialutin Maniliurutiqaqtun Atiinik. Nalvaalaaqtutin hivuniqhiyutikhanik ukuniga Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtunik titiraqaqlugu atia maniliurutauyum. Atia qauyimaginirukni Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtum, titiralaaqtan ilainaa qauyimayan. Qaritauyam qiniqniaqaa naunaipkutin Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtum takukhaulikniaqun atiin tamaita Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtunik piqaqtunik ilaganik titiraqtavin. Ihuaqutivun qiniqhianiaquq hunamikliqaa titiraqtaqnik. Takuguvin Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtunik piqaqtunik titiraqtaqnik, naqiinarialik atia Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtum takukhauyaagani qanurituniganik.

Pigahuan una Qiniqhialutin Ihuaqutinik niuvrutiqaqtunik. Una ayikutaqagitok qiniqhiayun. Hivuliqmik humiiniganik piniaqutin katraguyok inigiyaani piyumaniruvilu Piqutinik ihuaqutinikluniin Ikayuqtutinikluniin. Tikuaqhiniaqtutin atautimik Pikunmik Ikayuqtutauyumikluniin. Qaritauyaq qiniqhianiaquq (titiraqlugilu) ALL Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtunik pilaaqtunik Piqutimik Ikayuqtutimikluniin, humiitkaluaqtilugin Nunavumi. Ilagiarun, qaritauyaq kititiniaquq pivaalirutikhanik Nunavumi katraguyunik attaniqtuiyunin atuqniruvin Pikunmik Ikayutauyumikluniin uvani katraguyumi atuni Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtunin. Ukua pivaalirutikhan piyutiqaqtun, ilagagun, humiiniga katraguyum ikayuqtuiniaqtuvlu. Qaritauyaq ihuaqhaqhimayain Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtun (pilaaqtuq tafumiga Piqutimik Ikayutauyumikluniin) akitunigagun pivaalirutikham tuniyauyumayok. Apirilaaqtan qaritauyaq ihuaqhariagani titiqan qanuqliqaa. Kiguliqmik, naqilaaqtan atia Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtum takulugilo tamaita naunaipkutin Titiraqhimayunik Nunavumi Manaliurutiqaqtumi.

Naunaiyalaaqtan havakviuyok titiraqtauhimakmagaa Nunavut Tunngavitkuni Timiuyumi qiniqlugo uvani Inuit Nanminiriyainik Titiraq Naunaipkutauyok (IFRD-mi)